Kommanditbolagsavtal

Ett kommanditbolagsavtal reglerar samarbetet i att driva ett kommanditbolag. Avtalet ingås vanligtvis mellan två eller flera parter, dessa parter kallas kommanditdelägare och komplementär.

Innebörden av de olika rollerna

Generellt sett har kommanditdelägaren inte rätt att bestämma hur kommanditbolaget ska styras då denne har ett begränsat ansvar. Kommanditdelägaren bidrar med ett visst insatskapital som registreras i handelsregistret. Detta insatskapital kallas också för maximalt ansvarsbelopp, vilket innebär att detta är den högsta summan en kommanditdelägare kan bli skyldig till kommanditbolagets fordringsägare. Således innebär detta att kommanditdelägaren kan begränsa sitt personliga ansvar gentemot företagets skulder.

Kan kommanditdelägaren inte betala sina skulder blir komplementären eller komplementärerna skyldiga att betala även denna del. Det måste alltid finnas minst en komplementär i ett kommanditbolag, men det kan finnas flera. Komplementären har ett obegränsat, alltså fullt ansvar för företagets skulder och besitter också rätten att besluta hur företaget ska styras. 

Kommanditdelägaren har i sin tur rätt att kräva tillbaka pengarna från kommanditdelägaren, detta kallas för regressrätt.

TIPS! Skriv avtal online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Bland annat kommaniditbolagsavtal. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Utforma ett korrekt kommanditbolagsavtal

Kommanditbolagsavtalet innehåller bestämmelser om vilka insatser bolagsmännen ska bidra med, hur bolaget ska styras och hur ansvarsfördelningen mellan parterna ska utformas. Det ska också tydliggöras hur bolagsmännen ska tillträda och frånträda bolaget samt bolagsavtalet.

De vanligaste delarna i ett kommanditbolagsavtal är:

  • Förvaltning.
  • Uteslutning.
  • Nya bolagsmän.
  • Bolaget och verksamheten.
  • Ekonomiska och andra insatser.
  • Arvoden samt fördelningen av vinst och förlust.
  • Olika relevanta skyddsregler som exempelvis sekretess.
  • Regress, alltså vem som tar risken vid obetalda kundfakturor.
  • Vilka/vem som är kommanditdelägare respektive komplementär.

För-och nackdelar med att ingå ett kommanditbolagsavtal

Precis som med alla avtal och bolagsformer finns det för- och nackdelar med att ingå ett kommanditbolagsavtal.

De största fördelarna är att det inte finns några krav på startkapital och risken kan därför begränsas genom att använda komplementärer som tar på sig majoriteten av ansvaret medan en kommanditdelägare endast riskerar sin egna insats.

Önskar någon driva bolaget mer passivt än de andra bolagsmännen är ansvarsfördelningen som ett kommanditbolagsavtal möjliggör en stor fördel, dessutom får företaget fortfarande ett eget organisationsnummer.

Nackdelar och risker är för komplementären det obegränsade ekonomiska ansvaret, dessutom är det strikt juridiskt förbjudet för en bolagsman att utträda bolaget utan medgivande från resterande delägare.

Kommanditbolagets resultat beskattas i ägarens privata deklaration, och ägarna beskattas även för ex. vinst vid aktieförsäljning. Dessutom blir företagsnamnet endast skyddat i firmans registrerings län.

Ladda ner kommanditbolagsavtal

Vi erbjuder en gratis mall för att skriva kommanditbolagsavtal. Vill du säkerställa att det är 100% korrekt rekommenderar vi att du tar hjälp av en jurist att läsa igenom det efter, alternativt att använda Lexly för att skriva avtalet. Lexly är både billigare och går snabbare än att använda en klassisk juristbyrå.

Ladda ner: Gratis mall

TIPS! Skriv avtal online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Bland annat kommaniditbolagsavtal. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Foto av författare

Lisa Petersson

Frilansande webbredaktör med erfarenhet inom design och kommunikation, bland annat SEO, content – och copy writing, Wordpress samt marknadsföring genom tryck och webb.