Kommissionsavtal (Gratis mall & info)

Kommissionsavtal reglerar en specifik affärsrelation mellan olika företag eller olika personer. Kommissionsavtal ska skrivas när ett företag eller en person säljer eller köper varor eller annan lös egendom för någon annan men i sitt egna namn, detta kallas att sälja på kommission.

Personen eller företaget som säljer kallas för kommissionär och uppdragsgivaren för kommittent. Om kommissionären bedriver uppdraget inom ramen för en näringsverksamhet kallas personen istället för handelskommissionär.

Vid försäljning får kommissionären kommission, alltså ersättning utifrån det som är överenskommet i kommissionsavtalet. Vanligtvis är ersättningen procentuell och baseras på försäljningspriset.

Innehållsförteckning

Skillnaden mellan kommissionsavtal och andra distributionsavtal

Kommissionsavtal, återförsäljaravtal och agentavtal är alla olika former av distributionsavtal som reglerar hur inköp och försäljning fungerar mellan olika parter. Det som skiljer kommissionsavtalet från resterande är att:

  • Kommissionären säljer varorna i eget namn.
  • Kommissionären ingår eget avtal med kunden.
  • Kommissionären behöver inte finansiera ett inköp av varorna.
  • Kommittenten har separationsrätt om kommissionären går i konkurs.
  • Kommissionären får provisionsbaserad ersättning som baseras på försäljningen.  

Försäljningen sker i kommissionärens egna namn, vilket innebär att kunderna sällan är insatta i den bakomliggande distributionskedjan. Eftersom försäljningen sker i eget namn är det kommissionären som ingår avtal med kunden, därför ska kunden vända sig till kommissionären och inte kommittenten (alltså leverantören) vid frågor, returer, reklamationer eller klagomål.

All ersättning kommissionären erhåller baseras på den försäljning som genomförs, men risken för förluster är mindre både för kommissionären och kommittenten än vid andra distributionsavtal. Detta är bland annat eftersom det aldrig sker ett inköp av varorna.

Kommittenten erbjuder varorna till kommissionären i hopp om att varorna ska säljas, när en vara säljs får kommittenten pengar från själva försäljningen och kommissionären får en kommission (ersättning) som tack. Skulle Kommissionären gå i konkurs innan varorna blir sålda har kommittenten rätt att få ut hela lagret och influtna medel för sålda varor, detta kallas för separationsrätt.

TIPS! Skriv avtal online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Risker med kommissionsavtal

Innan ett kommissionsavtal skrivs finns det en del risker som bör lyftas för att skapa medvetenhet samt undvika missförstånd.

Oavsett vilken roll en part har i avtalet finns det alltid risk att avtalsparten går i konkurs. Kommissionsavtalet slutar att gälla oavsett vilken av parterna som går i konkurs (läs mer i 36 § kommissionslagen), men utebliven ersättning från kommittenten kan uppstå av olika anledningar och kommissionären har olika rättigheter samt skyldigheter beroende på kommittentens anledning för utebliven betalning.

I denna del av artikeln finns mer djupgående information om de vanligaste scenarierna som kan uppstå och vad som gäller för både en kommittent och kommissionär.

Om kommissionären går i konkurs

Skulle kommissionären gå i konkurs har kommittenten en hel del fördelar tack vare separationsrätten.

Det är av yttersta vikt att kommissionärens och kommittentens varor har varit separerade från varandra, detta gäller även betalningen från kunder. Det ska tydligt framgå vilken betalning som är för kommittentens varor och vilken som har varit för kommissionärens egna varor.

Enligt kommissionslagen (6 § andra stycket) är kommissionären skyldig att bevara varorna avskilda om inget annat är avtalat med kommittenten. Har kommissionären inte bevarat varorna åtskilda (antingen mot lagen eller i enlighet med avtalet) blir varorna en del av konkursboendet och kommittenten riskerar då att förlora sin separationsrätt.

TIPS! Skriv avtal online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Utebliven ersättning från kommittenten

Skulle kommittenten utebli med sin ersättning till kommissionären, exempelvis på grund av att denne har hamnat på obestånd, alltså inte gått i konkurs, har kommissionären panträtt i de varor som finns i kommissionärens besittning. Skulle varorna ha blivit sålda, men kunden inte har betalat ännu, kan kommissionären ha panträtt i fordring mot kunderna.

Kommissionären har rätt att sälja kommittentens varor och själv tillgodogöra sig de medel som motsvarar den obetalda ersättningen.

Om kommittenten går i konkurs

Om kommittenten går i konkurs gäller, enligt 8 kap. 10 § konkurslagen, andra regler än vid utebliven ersättning på grund av obestånd. Här måste kommissionären inhämta samtycke från kommittents förvaltare för att på egen hand kunna sälja den egendom som tillhör kommissionären.

När ska det skrivas ett kommissionsavtal?

Ett kommissionsavtal ska tas fram så fort det är tal om ett kommissionsförhållande. Om kommissionären har rätt att returnera varorna talar detta för att ett kommissionsförhållande har uppstått. Samma sak gäller även om kommittenten besitter ett resultatintresse gentemot kommissionären och vill uppnå bästa möjliga försäljningsvillkor.

Uppnås dessa kriterier är det sannolikt ett kommissionsförhållande:

  • Det finns ett försäljningsuppdrag.
  • Uppdraget gäller försäljning eller köp.
  • Uppdraget utförs i kommissionärens namn.
  • Uppdraget utförs åt kommittentens räkning.
  • Tingen ska vara varor, värdepapper eller annan lös egendom.

Ej lag på skriftligt kommissionsavtal

Sett till lagen behöver ett kommissionsavtal inte vara skriftligt, däremot underlättar alltid skriftliga avtal vid eventuella konflikter eftersom skriftligt avtal skapar tydlighet kring parternas åtagande.

Läs även: Återförsäljaravtal

10 viktigaste punkterna i ett kommissionsavtal

Det räcker inte att ett avtal benämns som ett kommissionsavtal för att det ska gälla som detta. Skulle det istället visa sig upprättats ett köpeavtal förlorar kommittenten exempelvis sin separationsrätt. Därför är det extremt viktigt att dessa punkter finns med i kommissionsavtalet.

1. Uppgifter om avtalsparterna

Som alla avtal måste det tydligt framgå vilka som ingår avtalet, detta görs genom uppgifter om avtalsparterna, namn, organisationsnummer och adresser bör finnas.

2. Avtalets giltighetstid

Hur länge avtalet ska vara giltigt, detta kan vara på bestämd tid eller tillsvidare.

3. Uppsägningstid och tillvägagångssätt

Hur avtalet kan sägas upp och när uppsägning träder i kraft bör finnas i avtalet för att tydliggöra för båda parterna hur detta ska hanteras.

4. Köpa, sälja, förvara och redovisa, vad och hur?

Avtalet ska specificera vad som ska köpas eller säljas, samt hur detta ska gå till. Det försäljningspris som bestäms i avtalet är det pris som kommissionären är tvungen att förhålla sig till.

Tänk även på att specificera hur varorna ska förvaras och redovisas. Varor som tillhör kommittenten ska förvaras och redovisas åtskillnad från kommissionärens annars riskerar kommittenten att förlora separationsrätten. 

5. Fördelning av kostnader

Även om kommissionsförhållanden kan vara ekonomiskt fördelaktiga finns det kostnader som försäkringar, transport och marknadsföring som bör diskuteras och vara skriftliga i avtalet.

6. Ersättning

Det ska tydligt framgå hur kommissionärens ersättning beräknas samt hur kommissionären ska ta betalt.

7. Ansvar vid felaktighet

Vem ansvarar om varan är felaktig och hur ska detta hanteras? Denna ansvarsfördelning bör formuleras för att effektivt kunna lösa problem som uppstår.

8. Sekretess

Vad som anses vara sekretessbelagt bör nämnas för att båda parterna ska uppfatta och arbeta med sekretessen på samma sätt.

9. Konkurrensbegränsning

För att undvika dispyter bör eventuella konkurrensbegränsningar klargöras. Har kommittenten rätt att skapa kommissionsavtal med flera, behöver det vara geografiskt utspridda? Detta bör diskuteras och förtydligas.

10. Hantering av tvister

Ett avtal är bra och kan klargöra mycket, men ibland uppstår situationer som går utanför avtalets ramar. Då är det riktigt bra att i förtid ha tagit fram en handlingsplan för tvister som specificeras i kommissionsavtalet.

TIPS! Skriv avtal online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Foto av författare

Lisa Petersson

Frilansande webbredaktör med erfarenhet inom design och kommunikation, bland annat SEO, content – och copy writing, Wordpress samt marknadsföring genom tryck och webb.