Köpeavtal lös egendom

Köpeavtal för lös egendom är ett avtal som skrivs när en person eller företag köper och säljer en vara som kategoriseras som lös egendom, exempelvis, möbler, cyklar, musikinstrument eller elektronisk utrustning. Varan som säljs kan vara i stort sett vad som helst utom fastigheter. 

Beroende på om köpeavtalet för den lösa egendomen skrivs mellan privatpersoner eller företag finns det olika saker att tänka på. I denna artikeln går vi igenom båda varianterna och hur ett köpeavtal för lös egendom bör utformas.

Innhållsförteckning

Vikten av ett köpeavtal

Ett skriftligt köpeavtal skapar en trygghet för både säljaren och köparen, avtalet visar tydligt vad båda parter har för rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Eventuella tvister som uppsåt blir också enklare att lösa med hänvisning till det bindande avtalet. Köpeavtalet kan tecknas mellan både Företag eller privatpersoner.

Desto dyrare ett köp är, desto viktigare är ett köpeavtal, exempel på lös egendom vars köp bör innefattas av ett köpeavtal är:

 • Båtar.
 • Designmöbler.
 • Dyrare musikinstrument.
 • Bilar, eller andra dyra fordon.

Beroende på om försäljningen sker mellan två privatpersoner, ett företag och en privatperson eller två företag finns det olika regleringar som styr avtalets utformning.

TIPS! Skriv köpeavtalet billigt online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Bland annat olika typer av köpekontrakt. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Köpeavtal mellan privatpersoner

De lagar som gäller köp mellan privatperson finns att läsa i köplagen, men denna lag är inte tvingande. Två privatpersoner som ingår ett köpeavtal för lös egendom har därför en större frihet att formulera avtalet för att passa just deras specifika situationen, förutsatt att det inte bryter mot olagliga villkor.

Köpeavtal mellan privatperson och företag

När en privatperson istället ingår ett köpeavtal med ett företag, oavsett om det är i fysisk butik eller digitalt är det konsumentköplagen som styr. Denna lag ska skydda privatpersoner och därför är det inte tillåtet att avvika från konsumentköplagen i avtalet om det är till privatpersoners nackdel.

Köpeavtal mellan företag

När det är två näringsidkare, alltså två företag som ingår ett köpeavtal för lös egendom är det återigen köplagen som råder.

Skriva ett köpeavtal

Ett köpeavtal kan bland annat reglera en avbetalningsplan, vilken typ av kompensation som sker vid eventuella fel eller brister samt hur lång reklamationstid köparen har. När det kommer till skrivandet av ett köpeavtal är tydligheten i villkoren det viktigaste.

Det finns inga specifika formkrav på hur avtalet ska formges, men dessa punkter bör framgå i köpeavtalet för lös egendom:

 • Namn, personnummer samt kontaktuppgifter till köparen och säljaren.
 • Utförlig beskrivning av varan som säljs;
  • Skick på varan,
  • Typ av vara,
  • Eventuella tillbehör.
 • Försäkring.
 • När ägarbytet sker.
 • Det totala priset på varan.
 • Hur och när betalningen sker.
 • Hur leveransen av varan ska ske.
 • Vad som sker vid försenad leverans eller betalning.
 • Hantering av tvister; domstol, skiljenämnd eller medling.
 • Hur oförutsägbara händelser ska hanteras (s.k. Force Majeure).
 • Datum när avtalet undertecknas.
 • Signering av både köpare samt säljare.

Det kan vara fördelaktigt att skriva ett kortare syfte gällande köpeavtalet. Syftet ger domstolen mer bakgrundsinformation vid en tvist som går till handläggning.

Efter att både säljaren samt köpare har signerat avtalet ska det upprättas i två exemplar, ett till varje part. Avtalet blir bindande i samma stund det skrivs under och signeringen behöver inte bevittnas. 

Viktigt att tänka på

Det som står i ett köpeavtal är det som säljs därför är en korrekt beskrivning av varan viktigt. Är inte varans beskrivning i linje med varans skick har köparen rätt att reklamera köpet.

I många köpeavtal är det vanligt med så kallade friskrivningar, alltså att säljaren avsäger sig visst ansvar genom korrekta formuleringar. Exempelvis innebär friskrivningen “befintligt skick” att säljaren inte ansvara för varans skick och då blir det svårare för köparen att reklamera köpet på grund av skicket.

Det är alltid viktigt att läsa igenom hela avtalet innan det signeras för att upptäcka eventuella friskrivningar som kan anses oskäliga eller felaktigheter i villkoren.

Köpeavtal enligt konsumentlagen

När ett köpeavtal mellan en privatperson och ett företag skrivs kallas detta istället för köpeavtal för lös sak. Största skillnaden är att detta köpeavtal regleras enligt konsumentlagen och är därför inte dispositiv, alltså inte möjlig att reglera utifrån den givna situationen. Exempelvis kan inte rätten till retur samt reklamation utformas enligt säljarens önskemål om de bryter mot konsumentlagen

TIPS! Skriv köpeavtalet billigt online!
Hos Lexly
kan du skriva fler olika typer av företagsavtal online, som är garanterat juridiskt korrekta. Bland annat olika typer av köpekontrakt. Det sparar både tid och pengar åt dig som företagare då det går fort och du slipper dyra juristbyråer. Fyll i deras formulär och de genererar automatiskt ett tillförlitligt dokument till dig. Försäkring ingår alltid.

Foto av författare

Lisa Petersson

Frilansande webbredaktör med erfarenhet inom design och kommunikation, bland annat SEO, content – och copy writing, Wordpress samt marknadsföring genom tryck och webb.