Äktenskapsförord

Genom att skriva ett äktenskapsförord behöver ni inte oroa er för eventuella konflikter i framtiden. Avtalet tydliggör vilka eventuella tillgångar som inte ska ingå bland de gemensamma vid händelse av skilsmässa.

Äktenskapsförord är ett avtal som reglerar vad som är enskild egendom vid ett giftermål. Syftet är att utesluta specifik egendom från att ingå i giftorättsgodset, alltså undanta egendom från att delas lika vid en skilsmässa eller dödsfall.

Ett äktenskapsförord kan skrivas inför eller under ett giftermål. Det går även att skriva ett nytt äktenskapsförord om tidigare enskild egendom ska bli giftorättsgods igen eller vise versa.

Innehållsförteckning

Vanligaste varianterna av äktenskapsförord

Det finns många olika varianter av äktenskapsförord, men dem delar oftast samma syften. Att skydda specifik egendom från bodelning, undanta arv eller gåva från en bodelning, eller omvandla alla tillgångar till enskild egendom.

De tre vanligaste varianterna av äktenskapsförord är:

 • Gåvor och arv.
 • Specifik egendom.
 • Inget giftorättsgods.

Gåvor och arv i form av fastigheter, värdefulla smycken eller bohag med affektionsvärde är vanligt förekommande i ett äktenskapsförord. Framgår det i ett testamente eller gåvohandling att egendomen ska utgöra enskild egendom är detta bindande och behöver därför inte omges av ett äktenskapsförord. 

Specifik egendom tillämpas framför allt om en av makarna är delägare i ett bolag eller driver en näringsverksamhet. Då kan alla aktier i det specifika bolaget, eller hela ägarandelen av en specifik fastighet skrivas in som en enskild egendom i ett äktenskapsförord.

Inget giftorättsgods innebär att allt är enskild egendom. Detta är en återkommande form av äktenskapsförord och betyder att makarna inte ska göra någon bodelning överhuvudtaget vid en separation. Om makarna skulle önska att göra en bodelning i alla fall finns det inget lagligt hinder mot detta. Vilket innebär att enskild egendom kan ingå i en bodelning utifrån en frivillig grund.   

Då ska ni ha ett äktenskapsförord

Vill ni inte att era tillgångar ska delas lika vid en eventuell bodelning måste ni ha ett äktenskapsförord. Utan ett äktenskapsförord är huvudregeln att värdet av alla tillgångar, både enskilda samt gemensamma ska delas lika mellan er makar vid en skilsmässa.

TIPS! Skriv juridiskt korrekt äktenskapsförord online
Vi kan också starkt rekommendera att köpa förordet genom Lexly. Där fyller du i alla uppgifter online och får ett garanterat juridiskt korrekt dokument som håller. En billig peng för ett viktigt dokument.

Måste ha samtycke

Det måste finnas en gemensam vilja för att ta fram ett äktenskapsförord. Makar kan inte på något sätt tvinga varandra att skriva under avtalet. Båda makarna måste vara ense i alla delar som avtalet innehåller annars kan ett äktenskapsförord inte införas.

Skriva, förvara och registrera ett giltigt äktenskapsförord

Äktenskapsförord kan skrivas både före vigseln samt i efterhand när äktenskapet redan ingåtts. Det finns även möjlighet att skriva nya äktenskapsförord om tidigare avtal är inaktuella. Ett äktenskapsförord behöver inte vara bevittnat för att vara giltigt.

För att ett äktenskapsord ska vara giltigt behöver det bland annat uppfylla följande krav:

Att vara specifikt innebär att avtalet måste vara konkret, exempelvis är formuleringar som “alla aktier” eller “allt sparande” oftast alldeles för ospecificerat för att leva upp till specifikations kraven. Vid osäkerhet bör en jurist kontaktas. 

Grundläggande innehålla

Det mest grundläggande som bör finnas i ett äktenskapsförord är:

 • Överenskommelsen.
 • Makarna och deras personuppgifter.
 • Vad som ska ske med avkastningen.
 • Lagvalsklausul, alltså vilket lands lag som ska tillämpas.
 • Vad som sker med pengarna vid en försäljning av den enskilda egendomen.

Giltighetstid, registrering och kostnad.

Ett äktenskapsförord är giltigt så länge det inte skrivs ett nytt äktenskapsförord. Kostnaden för ett äktenskapsförord varierar beroende på om det skrivs på egen hand eller med juridisk hjälp.

Oavsett om avtalet är skrivet med jurist eller på egen hand ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. I samband med registreringen blir nämligen äktenskapsförordet en offentlig handling. Denna kostnad är strax under 300 kr.

Avtal i samarbete med jurist beror på firman som anlitas samt mängden juridisk hjälp.

Exempel på vad som kan ingå

Det kan vara svårt att veta exakt vad som bör och kan skrivas in i ett äktenskapsförord, men här är några exempel på vad som kan ingå:

 • Arv
 • Gåvor
 • Husdjur
 • Smycken
 • Hyresinkomst
 • Fastighet/Bostad
 • Specificerat sparande eller investeringar

Exempel på vad som inte kan ingå

Trots att ett äktenskapsförord är på eget initiativ är det inte möjligt att reglera vad som helst via ett sådant avtal.

Här är några exempel på hur ett äktenskapsförord inte kan formges och vad det inte innehålla:

 • Arv
 • Skulder
 • Orättvis fördelning
 • Tidsbestämt äktenskapsförord
 • Bestämmelser om ekonomisk ersättning vid separation
 • Olika regleringar beroende på om det sker en skilsmässa eller dödsfall

Förvaring

Äktenskapsförordet samt en kopia av äktenskapsförordet finns registrerat hos det s.k. Äktenskapsregistret hos Skatteverket. Här kan du enkelt ta del av en kopia om din egna har försvunnit.

5 vanliga misstag

Tyvärr förekommer det en del misstag och missförstånd som kan göra ett äktenskapsförord ogiltigt. Här är några av de vanligaste felen som uppstår och vad ni kan göra för att undvika dem.

 1. Godkänd registrering hos Skatteverket är inte en garanti för att avtalet är korrekt. Skatteverket kontrollerar vissa formkrav, men inte konstiga och svårtolkade formuleringar.
 2. I dag finns det många mallar för äktenskapsförord på nätet, men detta är ingen garanti för att ert äktenskapsförord blir korrekt. Däremot kan mallarna fungera som en vägledning om mallarna hämtas från trovärdiga källor.
 3. Ett äktenskapsförord är inget testamente. Det går inte att fastställa vem som ärver vad vid ett eventuellt dödsfall, detta måste specificeras genom ett testamente.
 4. Skuldebrev för en kontantinsats krävs som ett komplement till äktenskapsförordet om makarna har betalat olika mycket. Ett skuldebrev säkerställer att den som betalat mest till kontantinsatsen får sin del tillbaka och inte endast halva värdet av bostaden.  
 5. Att skriva vad som ska ske med de pengar som kommer från eventuell försäljning av den enskilda egendomen är lätt att glömma. Det är viktigt att vara tydlig om detta ska förbli enskild egendom eller bli giftorättsgods. 

För att undvika dessa misstag är det bäst att kontakta en jurist. Det kan ni göra antingen från början, eller för kontroll av ett eget formulerade äktenskapsförord.

TIPS! Skriv juridiskt korrekt äktenskapsförord online
Vi kan också starkt rekommendera att köpa förordet genom Lexly. Där fyller du i alla uppgifter online och får ett garanterat juridiskt korrekt dokument som håller. En billig peng för ett viktigt dokument.

Upphäv ert äktenskapsförord

För att upphäva ett redan existerande äktenskapsförord måste det skrivas ett nytt utifrån samma kriterier som föregående. När det nya äktenskapsförordet är registrerat hos skatteverket slutar det gamla att gälla på automatik.

Ett äktenskapsförord kan endast hävas om båda makarna är överens samt signerar ett nytt äktenskapsförord.

Äktenskapsförord och arvsrätt

Ett äktenskapsförord fungerar inte som ett testamente och påverkar därför inte vem som ärver vem, men det påverkar värdet av den egendom som arvingarna har rätt till.

Arvsrätt vid dödsfall

Vid ett dödsfall sker alltid en bodelning, detta innebär att den gemensamma egendomen delas upp mellan den kvarvarande maken/makan och den avlidnes dödsbo. Den kvarvarande makens/makans enskilda egendom förblir orörd.

Inga eller gemensamma barn

Finns det inga eller endast gemensamma barn ärver den kvarvarande maken/makan hela kvarlåtenskapen vid ett dödsfall, där ingår både giftorättsgods samt den enskilda egendomen.

Särkullbarn

Särkullbarn ärver däremot hela sin laglott direkt efter den avlidna föräldern. Vilket kan bli ekonomiskt problematiskt för den kvarvarande partner. Detta kan regleras med hjälp av ett testamente. 

Testamente

Den enskilda egendomen kan i samband med ett dödsfall tillfalla någon annan med hjälp av ett testamente. I detta fall kan den kvarvarande maken/makan bli helt utan arv, men behåller sin egna enskilda egendom samt hälften av giftorättsgodset.

Begära jämkning

Det går att begära jämkning av ett äktenskapsförord vid kortare äktenskap som varat mindre än fem år, detta innebär att en av parterna får behålla mer av sitt giftorättsgods vid en bodelning.

För att detta ska vara aktuellt måste makarnas nettoomsättning vara av betydande skillnad, och en av makarna är i behov av sin egendom för att trygga sin framtida försörjning.

Ladda ner gratis mall för äktenskapsförord

Ladda ner: Mall i Word >>

TIPS! Juridiskt korrekt äktenskapsförord för 395:-
Vi kan också starkt rekommendera att köpa förordet genom juridiskadokument.nu (annonslänk) som erbjuder enkla men juridiskt korrekta avtal och andra dokument. I priset ingår även värdefull support.

Läs även: Skuldebrev

Foto av författare

Lisa Petersson

Frilansande webbredaktör med erfarenhet inom design och kommunikation, bland annat SEO, content – och copy writing, Wordpress samt marknadsföring genom tryck och webb.