Äktenskapsskillnad – så fungerar det

Äktenskapsskillnad, även kallat skilsmässa, är en upplösning av ett registrerat giftermål. För att påbörja en äktenskapsskillnad vänder ni er till tingsrätten i den ort ni är folkbokförda. Du kan även på egen hand, alltså utan din partner, ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.

Innehållsförteckning

Äktenskapsskillnad är okomplicerat

Äktenskapsskillnad är inte så komplicerat som det först kan verka. Du behöver exempelvis inte använda dig av ett ombud, du behöver inte ens motivera varför du eller ni vill skilja er. Det finns inte heller möjlighet för någon av makarna att motsätta sig en äktenskapsskillnad.

En äktenskapsskillnad delas enklast in i fyra steg:

  1. Ansökan om äktenskapsskillnad.
  2. Tingsrätten handlägger ansökan och meddelar eventuell betänketid.
  3. Tingsrätten beslutar om äktenskapsskillnaden.
  4. Praktiska frågor i samband med en äktenskapsskillnad.

Här nedan kommer vi gå igenom de olika stegen mer i detalj, samt olika praktiska frågor som kan dyka upp, exempelvis hur du kan skilja dig utan din partners medgivande, vad som händer när det finns barn i hushållet samt vad betänketiden är och hur den fungerar.

TIPS 1!
Ta gärna hjälp av Lexly och deras jurister för att skilsmässan ska gå helt rätt till. Hos dem kan man skapa en korrekt ansökan online och lägga till juridisk expertis om man önskar det.

Steg 1: Ansökan om äktenskapsskillnad

Att ansöka om äktenskapsskillnad kan ske antingen gemensamt mellan dig och din partner, eller enskilt. Här nedan finns båda varianterna beskrivna.

Ansök gemensamt om äktenskapsskillnad

Är ni båda överens om att ni ska genomgå en äktenskapsskillnad lämnar ni en ansökan till tingsrätten. Detta gör ni enklast genom att fylla i blanketten Ansök gemensamt om skilsmässa hos www.domstol.se

I blanketten redogör ni för om det finns gemensamma hemmavarande barn, hur vårdande för barnen ska se ut, om ni vill ha betänketid eller inte, betänketid är dock inte valfritt om det finns barn i hushållet (mer om detta finner du längre ner på sidan). Under övrigt yrkande kan ni lyfta om eller vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden under ansökans handläggning.

Rent juridiskt finns det inga krav på att just dessa mallarna måste tillämpas, men det underlätta för att inte missa viktig information. Däremot måste en ansökan om äktenskapsskillnad alltid vara upprättad i skrift.

Det går även att göra sin ansökan om gemensam äktenskapsskillnad via e-tjänsten hos www.domstol.se.

Ansökan om äktenskapsskillnad utan medgivande

Är ni som gifta inte överens om att genomgå en äktenskapsskillnad kan du själv göra en ansökan utan din partners medgivande. Detta kallas för att ansöka om stämning angående äktenskapsskillnad.

Vid en ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad får din partner en möjlighet att yttra sig. Om personen inte vill skilja sig kommer tingsrätten att besluta om betänketid, men har ni däremot inte bott tillsammans under de senaste två åren kan ni fortfarande skilja er utan betänketid. 

Enklast genomförs ansökan via blanketten “Ansök om stämning – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap” hos www.domstol.se.

Bortsett från betänketiden är processen identiskt med en gemensam ansökan.

Bifoga personbevis

Oavsett hur ansökan genomförs måste minst ett personbevis bifogas i ansökan. Ansöker ni gemensamt om äktenskapsskillnad är det ett personbevis per person. Sker ansökan enskilt ska du bifoga ett personbevis på dig som genomför ansökan.

Personbeviset får inte vara äldre än tre månader. Det beställs enklast till din e-post via Skatteverkets sida för personbevis, eller på service­telefonen 020–567 000.

Steg 2: Tingsrätten handlägger ansökan.

När du eller ni har fyllt i ansökan ska den skickas till den allmänna domstolen, alltså tingsrätten.

Ansökan ska skickas till den tingsrätt som tillhör den ort du eller din partner var folkbokförd i under november året före ansökan om äktenskapsskillnad skickades till tingsrätten.

Om ingen av er bor i Sverige ska ansökan istället skickas till Stockholms tingsrätt.

Betala ansökan till tingsrätten

Tingsrätten påbörjar handläggningen av er ansökan först när den obligatoriska avgiften är betald, denna avgift kallas för ansökningsavgift och ligger på 900 sek per skilsmässa, alltså inte per person.

Avgiften är densamma oavsett om ansökan har kommit in gemensamt eller enskilt och betalas enklast via följande e-tjänst, betala.domstol.se/ansokan.

I betalningen fyller du i vad inbetalningen avser, om ansökan är gemensam eller enskild, målnummer samt namnet på tingsrätten betalningen ska till.

Steg 3: Tingsrätten beslutar om äktenskapsskillnaden.

Enligt huvudregeln ska tingsrätten omedelbart bevilja ansökan om äktenskapsskillnad, men i vissa fall kan det ta mellan 6–12 månader innan tingsrätten fastställer beslutet, detta är på grund av den så kallade betänketiden (mer om detta finner du längre ner på sidan).

När domen fastställts skickas beslutet till er båda och ni har då inom 3 veckor rätt att överklaga domen. Om ingen överklagan sker träder beslutet i kraft och ni är då från detta datum officiellt, alltså enligt lag skilda.

När beslutet har trätt i kraft skickar tingsrätten beslutet till skatteverket som sedan registrerar skilsmässan i folkbokföringen.  

Överklaga beslut om äktenskapsskillnad

Väljer en av er att överklaga beslutet inom tre veckor kommer beslutet lyftas i högre instanser, först till hovrätten och sedan eventuellt till högsta domstolen.

Även om en partner har rätt att överklaga beslutet finns det inget i svensk lag som förhindrar att en skilsmässa går igenom. Detta innebär att en överklagan inte kommer vinna bifall och när det inte längre går att överklaga domen kommer äktenskapsskillnaden att träda i kraft, vilket innebär att skilsmässa kommer att bli officiell.

Betänketid påverkar beslutstiden

Betänketid är en period på minst 6 månader och högst 12 månader som innebär att en äktenskapsskillnad inte kan beslutas av tingsrätten innan betänketiden löpt ut.

Syftet med betänketiden är bland annat att förhindra förhastade skilsmässor, särskilt när det finns barn i hushållet.

Dessa tre undantagen ger betänketid och förlänger således handläggningen.  

  1. Någon av parterna begär betänketid.
  2. Någon av parterna motsätter sig skilsmässan (ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad).
  3. Det finns hemmavarande barn under 16 år som någon av parterna har vårdnad om.

Tingsrätten kommer alltid meddela er om äktenskapsskillnaden har en betänketid samt hur lång denna är. Det är ingenting ni själva kommer behöva räkna ut.

Betänketid vid gemensam ansökan om äktenskapsskillnad

När ni gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad inleds betänketiden (om den krävs) samma dag ni lämnar in er ansökan till tingsrätten.

Även om ni inte omges av betänketid har ni rätt att begära det, denna begäran är tingsrätten skyldig att godkänna. Önskar ni begära betänketid meddelar ni detta i samband med er ansökan.

Betänketid vid ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad

Sker er ansökan som en stämning angående äktenskapsskillnad, alltså att endast en av er skickar in en ansökan påbörjas betänketiden den dag då ansökan delges den andra maken.

Betänketid vid hemmavarande barn under 16 år

När gemensamma barn under 16 år bor i hushållet blir ansökan om äktenskapsskillnaden lite mer komplex, allt för att barnet ska få det så bra som möjligt i sin nya levnadssituation

En äktenskapsskillnad måste alltid föregås av betänketid när det finns hemmavarande barn under 16 år som någon av er har vårdnad om. Detta sker även om ni som makar är ense om att skiljas.

Är ni som gemensamma vårdnadshavare överens om beslut som gäller barnen kan ni på egen hand ta hand om dessa beslut och fullfölja er ansökan om äktenskapsskillnad. Skulle ni vara oeniga finns det alltid möjlighet till gratis hjälp hos familjerätten. Här kan ni diskutera allt från gemensamt upplägg till ansökan om ensam vårdnad. 

Generellt är domstolar försiktiga med att döma ut enskild vårdnad och största rekommendationen är att undvika en vårdnadstvist.

Fullfölj äktenskapsskillnaden innan betänketiden löpt ut

Innan betänketiden har löpt ut måste du eller din partner skicka in en ansökan om att fullfölja äktenskapsskillnaden, först då kommer domstolen att genomföra beslutet.

Beslutet är inget som domstolen gör automatiskt, därför att det viktigt att ni skickar in er ansökan om att fullfölja skilsmässan, annars kommer skilsmässan inte att slutföras.

Kommer inte ansökan om att fullfölja äktenskapsskillnaden in till tingsrätten innan betänketiden har löpt ut är ni fortfarande gifta. Önskar ni genomgå en äktenskapsskillnad måste ni då genomföra ansökan på nytt.

Steg 4: Praktiska frågor i samband med en äktenskapsskillnad.

Att inte komma överens i samband med en äktenskapsskillnad är inte ovanligt, ni kan spara både tid, pengar och energi genom att ta hjälp så fort ni kan, oavsett om det är från bankmannen, familjejurist, barnpsykolog eller partnerterapeut.

Här är några vanliga praktiska frågor som kan dyka upp i samband med en äktenskapsskillnad, samt hur ni kan tänka för att komma fram till en gemensam lösning.

Bodelning efter avslutat äktenskap

När beslutet om äktenskapsskillnad har fastställts är det dags att genomföra en bodelning. Denna bodelning omfattar giftorättsgodset, alltså den egendom som inte är någon av era enskilda egendomar. Till giftorättsgodset räknas inte tillhörigheter som är av en stark personlig karaktär, exempelvis kläder.

Vid oenighet kring en bodelning kan en bodelningsförrättare i form av en advokat eller jurist utses. Detta sker genom att ni som skilda ansöker om att få hjälp av en förrättare.

TIPS 1!
Ta gärna hjälp av Lexly och deras jurister för att skilsmässan ska gå helt rätt till. Hos dem kan man skapa en korrekt ansökan online och lägga till juridisk expertis om man önskar det.

Besluta vem som ska bo kvar i bostaden

Är ni inte överens om vem som ska bo kvar i bostaden tills bodelningen är klar kan domstolen besluta detta utifrån er begäran. Detta kan fördelaktigen nämnas under övrig yrkande i er ansökan. Vill ni komplettera detta efter att ansökan har behandlats tillkommer nämligen en ytterligare avgift på 900 sek.

Eftersom personer som ligger i skilsmässa fortfarande (enligt 6:1 ÄktB) har en rättslig plikt att bidra med underhåll till varandra har ingen av er, på egen hand, laglig rätt att neka partnern tillträde till den gemensamma bostaden.

Barn och ekonomi

Barn och ekonomi brukar vara en av de större funderingarna i samband med en skilsmässa. Detta går inte att generalisera eftersom alla familjesituationer är unika, men det bästa ni kan göra är att sträva efter att barnen ska får ungefär samma ekonomiska standard som före skilsmässan.

Att låta tiden ha sin gång och bita ihop kan orsaka onödig stress, därför är det bättre att ta hjälp av rättssystemet för att komma fram till en bra lösning på ett pålitligt sätt. Hjälpen kan bland annat handla om att ta fram ett upplägg av barnbidrag eller om vårdnad av och umgänge med barnen.

Uppdatera viktiga papper

Efter en skilsmässa har mycket förändrats och det är lätt att glömma bort att se över och uppdatera viktiga papper. Att se över om försäkringarna behöver en annan förmånstagare eller höjd premie och vem som står som arvtagare på testamentet är några saker som du bör se över efter en äktenskapsskillnad.

Ladda ner: Gratis mall för bodelningsavtal

Foto av författare

Lisa Petersson

Frilansande webbredaktör med erfarenhet inom design och kommunikation, bland annat SEO, content – och copy writing, Wordpress samt marknadsföring genom tryck och webb.