Arvskifte (Gratis mall & info)

När bouppdelningen samt dödsboförvaltningen är avklarad ska det göras ett arvskifte. Ett arvskifte innebär att arvet delas upp mellan arvingar och testamentstagare. Rent konkret innebär det att den avlidnes kvarlåtenskap ska skifta ägare och falla i ägo hos arvingarna. Det är i samband med arvskiftet som arvingarna får ta del av sina arv.

Var den avlidne gift eller sambo kan kvarlåtenskapens storlek redogöras först efter att bodelningen är avslutad. Kvarlåtenskapen består av den avlidnes bodelningsmedel samt enskild egendom, minus skulder och eventuella legat, alltså den egendom som har testamenterats bort. Det är resterande kvarlåtenskap som blir en del av arvskiftet.

Arvskifte eller inte

Det finns situationer som bör omfattas av ett arvskifte, men också tillfällen då det inte är nödvändigt. Om det finns flera personer som ska dela på ett arv ska det skrivas en arvskifteshandling. Det kan bland annat inträffa när den avlidne var gift eller om det finns särkullbarn.

Det ska även formuleras ett arvskifte om det finns tillgångar som har ett högt värde och/eller kräver ett ägarbyte. Det kan vara fastigheter, fordon samt olika typer av värdepapper. Lösöre av mindre karaktär som exempelvis prydnadssaker eller husgeråd behöver inte lyftas i samband med ett arvskifte utan kan fördelas i godo mellan berörda parter.

Det ska tydligt framgår vem som ska ärva vad, finns det endast en arvinge i dödsboet räcker bouppteckningen som underlag eftersom en enskild arvinge inte kan skriva ett avtal med sig själv. 

TIPS! Köp juridisk korrekt mall för endast 395:-
Vill du vara 100% säker på att din arvskifteshandling är juridiska korrekt kan du köpa en mall hos juridiskadokument.nu. Mallen är inte bara billigt och helt juridiskt korrekt, det ingår även support i priset!

Värdet av kvarlåtenskapen

Värdet av kvarlåtenskapen räknas ut dagen då arvskiftet inträffar och inte utifrån det värde som var i samband med dödsdagen. Oftast tillämpas verkliga värden eller ett så kallat nettoförsäljningsvärde.

I vissa situationer kan det vara lämpligt att ta hänsyn till skatter, skulder och nyttjanderätt när kvarlåtenskapen ska värderas, detta bidrar till att värderingen blir mer korrekt och jämställd mellan arvingarna.

Det är tillåtet att utgå från värdet som räknades ut under bouppteckningen, men då bör det säkerställas att uträkningen genomfördes korrekt och att värdet inte har förändrats väsentligt sedan dess.

Arvskifte kräver inte registrering

Ett arvskifte behöver inte registreras någonstans för att det ska träda i kraft, det räcker att arvskifteshandlingen undertecknas av alla arvingarna för att det ska verkställas. Skulle det uppstå oense om hur arvskiftet ska gå till kan vederbörande ta hjälp av en skiftesman via domstolen.

Arvskifteshandlingen räknas som en fångeshandling som påvisar rätten till en viss egendom och därför måste handlingen sparas. Arvskifteshandling kommer bland annat behöva visas upp i samband med uttag från bankkonton eller vid ansökan om lagfart. 

Ladda ner: Gratis mall

Skriva en arvskifteshandling

Det finns ingen specifik mall för en arvskifteshandling och detta beror på att kvarlåtenskapen varierar mycket mellan olika människor. Det är därför fritt att utforma dokumentet på egen hand så länge det följer lagens regler och bestämmelser som finns i ärvdabalken, det vill säga de lagar som reglerar arvsordningen.

Läs även: Viktigt om bodelning

Arvsordning vid ett arvskifte

Enligt ärvdabalken finns det en legal arvsordning som ska följas vid avsaknad av testamente. Den svenska arvsordningen delas in i tre klasser:

  1. Bröstarvingar, som i första hand syftar till barn, men också barnbarn om den avlidnes barn inte finns kvar i livet. Här ingår både biologiska samt adopterade barn, men inte fosterbarn eller bonusbarn då dessa enligt lag saknar arvsrätt.
  2. Syskon och föräldrar.
  3. Mor- och farföräldrar samt föräldrars syskon.

Om alla dödsboägare är överens kan det även avtalas fritt om fördelningen av arvet, detta innebär exempelvis att ett syskon kan ärva mindre än resterande. 

Viktigaste punkterna i ett arvskifte

Det viktigaste är att arvskifteshandlingen är tydligt formulerad med vem som äger vad, samt att det framgår att det gäller ett arvskifte och inte gåvor eller köp, generellt brukar en arvskifteshandling vara mer detaljerad än en bouppteckning.

Arvskiftet måste innehålla eventuella fastigheter, värdepapper, bankmedel samt annat som kräver ett ägarbyte genom registrering för att kunna styrka ägarbytet.

Lösöre och liknande som efterhand städas ut ur dödsboendet brukar vanligtvis inte nämnas i arvskiftet utan delas mellan berörda parter allt efter som. 

TIPS! Köp juridisk korrekt mall för endast 395:-
Vill du vara 100% säker på att din arvskifteshandling är juridiska korrekt kan du köpa en mall hos juridiskadokument.nu. Mallen är inte bara billigt och helt juridiskt korrekt, det ingår även support i priset!

Foto av författare

Lisa Petersson

Frilansande webbredaktör med erfarenhet inom design och kommunikation, bland annat SEO, content – och copy writing, Wordpress samt marknadsföring genom tryck och webb.